Umetaro

Photo of Umetaro at E3

Photo of Okamoto Kitchen’s second food truck, Umetaro, at E3.